formulari d'inscripció - directori d'enginyeries


Dades bàsiques de l'enginyeria/enginyer per incloure al Directori en el servei gratuït A

ENGINYERIA (emplenar els apartats: 1, 3, 4, 5)

ENGINYER EXERCICI LLIURE (emplenar els apartats: 2, 3, 5)


1. Enginyeria
Enginyeria CIF
Nom enginyer (acreditat)
Núm. col·legiat
Certifico que sóc Enginyer Industrial col·legiat, que mantinc una relació estable com a treballador o soci de l'enginyeria, i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer Geòleg col·legiat, que mantinc una relació estable com a treballador o soci de l'enginyeria, i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer Químic col·legiat, que mantinc una relació estable com a treballador o soci de l'enginyeria, i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer en Organització Industrial col·legiat, que mantinc una relació estable com a treballador o soci de l'enginyeria, i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.


2. Enginyer exercici lliure
Enginyer (nom i cognoms)
Núm. col·legiat
NIF
Certifico que sóc Enginyer Industrial col·legiat, en exercici lliure de la professió i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer Geòleg col·legiat, en exercici lliure de la professió i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer Químic col·legiat, en exercici lliure de la professió i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.
Certifico que sóc Enginyer en Organització Industrial col·legiat, en exercici lliure de la professió i que totes les dades exposades en el formulari d'inscripció són certes.


3. Dades bàsiques
Adreça (carrer, núm., pis)
Codi postal
Població
Província
Telèfon Fax
Adreça electrònica de contacte Web
Altres adreces (subseus, delegacions, etc.)
Adreça 2 (carrer, núm., pis)
Codi postal Població
Telèfon Fax
Adreça 3 (carrer, núm., pis)
Codi postal Població
Telèfon Fax
Equip directiu
Nom i cognoms càrrec
Nom i cognoms càrrec
Nom i cognoms càrrec
Nom i cognoms

càrrec


4. Dades estadístiques
Número de treballadors Volum facturació
< 10 treballadors
< 2 milions euros
De 10 a 49
Fins 10 milions euros
De 50 a 249
Fins 50 milions euros
> 250 > 50 milions euros


5. Taula de serveis i sectors

Indiqueu els serveis que oferiu (fins un màxim de 25), marcant-los amb una (x) a la primera columna codificada. Si esteu especialitzats en algun dels sectors que es mostren a la taula de sectors, indiqueu-ne el codi a la columna de sectors (cas 1). Si no indiqueu cap sector s’entendrà que el servei es presta per a qualsevol d’ells (cas 2). Si oferiu un servei que no veieu reflectit a la taula, ens el podeu suggerir al final d’aquesta.

 


EXEMPLES:
  CODI SERVEIS SECTORS ESPECIALITZACIÓ
Cas 1 A801 Auditoria ambiental. ISO 14000 i EMAS
Cas 2 A105 Dictàmens i peritatges. Valoració/taxació de béns i empreses

 CODISERVEISSECTORS ESPECIALITZACIÓ
 Estudis, Consultoria i Assessorament
A101 Assessorament tècnic/administratiu/ transf.tecnològica
A102 Llic.activitats, legalitzacions, opertura negocis
A103 Certificació d'empreses i productes
A104 Consultoria de gestió i organització
A105 Valoració,taxació,peritatges,dictàmens
A106 Documentació tècnica: disseny, correc.
A107 Estudis de viabilitat
A108 Formació
A109 Gestió de la innovació
A110 Gestió del coneixement
A111 Homologació/certificació equips, marcatge CE
A112 Fitxes tècniques,certificació vehicles,homologacions
A113 Qualitat: implantació, gestió i auditoría
A114 Logística i distribució
A115 Patents i marques
A116 Altres serveis relacionats
 Enginyeria de la Producció
A201 Anàlisi de mètodes i temps
A202 Automatització i robòtica
A203 Disseny industrial. CAD-CAM. Maquinària.
A204 Disseny, control, millora de proc. industrials
A205 Enginyeria de producte
A206 Inspecció i control
A207 Laboratoris d'assaig
A208 Recerca i desenvolupament
A209 Altres serveis relacionats
 Seguretat, Prevenció i Protecció
A301 Estudis de seguretat i salut
A302 Instal·lacions antirobatoris
A303 Instal·lacions contra incendis
A304 Plans d'emergència i d'autoprotecció.
A305 Reconstrucció d'accidents de trànsit
A306 Coordinació seguretat
A307 Seguretat i salut en el treball
A310 Altres serveis relacionats
 Instal·lacions i energia (Projecte i/o direcció d'obra)
A401 Instal. climatització i fred industrial
A402 Instal. d'aire. Flux laminar
A403 Centrals de biomassa
A404 Centrals de cicle combinat
A405 Centrals hidroelèctriques
A406 Centrals nuclears
A407 Instal·lacions solars fotovoltaiques
A408 Centrals tèrmiques
A409 Grups electrògens (generació BT)
A410 Instal. d'aparells a pressió. Aire comprimit
A411 Instal. d'aparells elevadors: ascensors, grues
A412 Instal·lacions de cogeneració
A413 Instal. gasos i fluids combustibles
A414 Instal. de manutenció, transport interior
A415 Instal. de telecomunicacions
A416 Instal. emmagatzematge prod.químics
A417 Instal. elèctriques AT (transport i receptores)
A418 Instal. elèctriques BT (transport i receptores)
A419 Instal. elèctriques MT (subestacions/centres transformació)
A420 Instal. interiors distribució d'aigua (domèstica/industrial)
A421 Instal. petrolíferes
A422 Oleoductes i gasoductes
A423 Parcs eòlics
A425 Instal·lacions solars tèrmiques
A426 Estacions de servei
A430 Altres serveis relacionats
A431 Auditories energètiques
A432 Certificats eficiència energètica en edificis
 Construcció (Projecte i/o direcció d'obra)
A501 Càlcul d'estructures
A502 Cimentacions, voladures i enderrocs
A503 Control de qualitat de la construcció
A504 Dipòsits, murs, sitges i altres estructures
A505 Edificacions
A506 Edificis singulars i/o intel·ligents
A507 Estructures de formigó
A508 Estructures metàl·liques
A509 Estructures de fusta
A510 Moviments, sanejament i dessecació
A511 Rehabilitació d'edificis
A512 Altres serveis relacionats
 Urbanisme, Paisatge i Infraestructures (Projecte i/o direcció d'obra)
A601 Infraestructures urbanes (en general)
A602 Enllumenat públic
A603 Galeries de serveis
A604 Mobiliari urbà
A605 Senyalització
A606 Grans conducc., embassaments, trans.
A607 Xarxes d'aigua no potable (incendis, climatització)
A608 Xarxes d'aigua potable
A609 Xarxes de clavegueram i col·lectors
A610 Xarxes de fibra òptica
A611 Xarxes de gas
A612 Xarxes de telefonia i telecomunicacions
A613 Xarxes distribució energia elèctrica
A614 Xarxes i el. fixes recollida d'escombraries
A615 Paisatges i jardins
A616 Plans directors (gen./par), ordenació territori
A617 Projectes d'urbanització
A618 Vies urbanes. Pavimentació
A619 Altres serveis relacionats
 Medi Ambient / Sostenibilitat
A701 Auditoria ambiental. ISO 14000 i EMAS
A702 Auditories energètiques
A703 Avaluació d'impacte ambiental
A704 Contaminació atmosfèrica i qualitat ambiental
A705 Correcció i regeneració d'espais contaminats
A706 Gestió i tract. residus sòlids. Abocador
A707 Planificació i estalvi energètic
A708 Sanejament aigües residuals (xarxa,depur.)
A709 Sorolls i vibracions, mesura i prevenció
A710 Tractament d'aigües
A711 Altres serveis relacionats
 Tecnologies Informació i Comunicació (TIC)
A801 Aplicacions informàtiques de gestió
A802 Aplicacions informàtiques industrials
A803 Assessorament TIC
A804 Auditories informàtiques
A805 Desenvolupament sistemes multimèdia
A806 Seguretat informàtica
A807 Telecomandament i telecontrol
A808 Visió artificial
A809 Xarxes de comunicació (veu, dades, imatges)
A810 Altres serveis relacionats
 SUGGERIMENTS DE SERVEIS (indiqueu-nos el servei que oferiu si no el veieu reflectit a la taula)

Taula de sectors d’especialització
Sector Agropecuari
B101 Explotacions agrícoles i auxiliars
B102 Explotacions forestals
B103 Explotacions pesqueres / Piscifactories
Sector Industrial (Extractiu i Transf.)
B201 Explotacions mineres
B202 Explotacions petrolíferes / Gas natural
B203 Indústria aeroespacial
B204 Indústria aeronàutica
B205 Indústria alimentària
B206 Indústria Biotecnològica
B207 Indústria d'alta tecnologia
B208 Indústria de fabricació de maquinària
B209 Indústria de la construcció
B210 Indústria de la construcció naval
   
B211 Indústria de la fusta i/o moble
B212 Indústria de l'automoció
B213 Indústria de mecànica de precisió
B214 Indústria del cuir i calçat
B215 Indústria del paper, arts gràfiques
B216 Indústria del plàstic i cautxú
B217 Indústria elèctrica
B218 Indústria electrònica
B219 Indústria energètica
B220 Indústria farmacèutica
B221 Indústria metal·lúrgica
B222 Indústria petroquímica
B223 Indústria química
B224 Indústria siderúrgica
B225 Indústria tèxtil i de la confecció
   
Sector Serveis
B301 Comerç
B302 Comunicacions
B303 Serveis educatius
B304 Serveis administratius, financers
B305 Serveis professionals
B306 Serveis socials, culturals, d'oci, recreatius
B307 Serveis sanitaris
B308 Serveis turístics, residencials
B309 Altres serveis
Sector Transports
B401 Infraestructures ferroviàries
B402 Infraestructures de transport terrestre
B403 Infraestructures marítimes i fluvials, drassanes
B404 Infraestructures de transport aeri
B405 Infraestructures de transport aeri per cable

Dades addicionals de l'enginyer/enginyeria per incloure al Directori en el serveis de pagament B i C.
Un cop rebem el formulari emplenat, ens posarem en contacte amb vosaltres per sol·licitar-vos els materials addicionals necessaris. Els podreu enviar a l'adreça electrònica: directori@serveis.eic.cat

Materials addicionals a aportar (que voleu incloure i que seran aportats per l'enginyeria/enginyer)
Servei Materials addicionals Requisits
Servei B
Logotip
Format JPG o GIF, amb una mida mínima de 200 pixels d'ample i 72 ppp.
Presentació de l'empresa Redacció d'un màxim 1.000 caràcters incloent espais.
Descripció principals clients i projectes

Redacció d'un màxim 1.000 caràcters incloent espais.

Documents adjunts: PDF, PowerPoint, Word, Excel, etc. La suma de tots els arxius no pot ser superior als 5 Mb. Cada arxiu adjuntat ha de tenir el seu títol.
Servei C Text destacat amb hipervincle. Es constitueix d'un títol (hipervincle) i un text explicatiu.
Títol: màxim 25 caràcters incloent espais.
Text: màxim 75 caràcters incloent espais.
És indispensable indicar una pàgina web on poder fer l'enllaç.


Dades de facturació i domiciliació bancària
Nom enginyeria/enginyer
NIF
Adreça (carrer, núm., pis)
Codi postal
Població
Telèfon
Fax
Adreça electrònica


Autorització bancària

Autoritzo l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a carregar el rebut per a la inserció en el Directori en el format de pagament, al compte de l'entitat.

Assenyaleu amb una (x) l'opció de servei de pagament escollit Servei B Servei C
Enginyer industrial col·legiat o enginyeria amb menys de 4 treballadors
B1 150 €/any C1 250 €/any
Enginyeria
B2 300 €/any C2 400 €/any

A aquests preus s'ha d'afegir el 21% d'IVA.

  Entitat Oficina DC Número de compte
Compte bancàri
 
c. Via Laietana 39, 08003 Bcn Tel. 93 319 23 00 Fax. 93 310 06 81 www.eic.es NIF COEIC: G-08398554 NIF AEIC: G-08398562